Cele i zasady działania Fundacji

Głównym celem fundacji jest działalność kulturalno – oświatowa:

1. Wspieranie, promowanie i rozwijanie zdolności artystycznych dzieci i młodzieży.

2. Realizowanie autorskich projektów na terenach placówek publicznych i prywatnych (w szczególności obejmujących przedszkola, szkoły podstawowe, świetlice środowiskowe oraz muzea).

3. Propagowanie rozwoju edukacji artystycznej dzieci, młodzieży i dorosłych.

4. Inicjowanie, finansowanie, wspieranie w każdy, zakresie wydarzeń kulturalnych i artystycznych.

5. Promowanie literatury w szczególności dziecięcej i młodzieżowej.

6.Aktywizacja kulturalna społeczeństwa lokalnego i propagowanie czynnego uczestnictwa społeczeństwa w sztuce i kulturze.

7. Wspieranie działalności placówek edukacyjnych oraz kulturalno – oświatowych

 

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Działalność edukacyjną – to jest organizację warsztatów z zakresu sztuki współczesnej: architektura, design, malarstwo, muzyka, fotografia, taniec i drama.

2.Podejmowanie działań organizacyjnych i edukacyjnych dla rozwoju kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem terenów kulturowo zaniedbanych (wsie, małe ośrodki miejskie).

3. Organizowanie koncertów, występów, wystaw i wernisaży prac dzieci i dorosłych w kraju i za granicą.

4. Prowadzenie warsztatów w oparciu o fragmenty tekstów i ilustracje z uznanych pozycji literatury dziecięcej oraz organizowanie spotkań z autorami książek dla dzieci.

4. Działania na rzecz integracji środowisk twórczych w kraju i za granicą poprzez organizację wspólnych sympozjów, podróży, spotkań, warsztatów, plenerów itp.

5. Organizowanie różnych form spędzania czasu wolnego.

6. Organizowanie i czynny udział w wymianach kulturowych w kraju i za granicą.

7. Współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania Fundacji Nido.

8. Działalność wydawniczą, poligraficzną i reprodukcyjną dotyczącą: książek, broszur, czasopism, biuletynów, informatorów itp. w wersjach drukowanych oraz elektronicznych, a także dystrybucja tych wydawnictw.

9. Prowadzenie działalności edukacyjnej w formie kursów z zakresu kultury i sztuki.